Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej [http://www.ja-fotograf.pl/] jest właściciel witryny Ja Fotograf.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów ludzi, których dane dotyczą, a w przede wszystkim zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu nie zgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do uzyskania celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych jak również innych czynności mających związek z działalnością Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.ja-fotograf.pl/
  2. Administrator przetwarza niżej wymienione dane osobowe Usługobiorców:
  3. Administrator może przetwarzać niżej wymienione dane charakteryzujące metodę korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, którego używał Usługobiorca.
   • Informacje o starcie, finalizacji oraz sferze każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Udostępnienie danych osobowych, wzmiankowanych w pkt 2 jest konieczne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dzięki niej, co ma związek z potrzebą podania danych osobowych, jest w stu procentach dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy na życzenie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich korekty.
  2. Wszystkim osobom dane jest prawo do sprawdzenia przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a przede wszystkim prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, chwilowego lub permanentnego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z pogwałceniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 istnieje możliwość korzystania poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest tożsamy ze zgodą na ich użycie.
  2. Implementacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w witrynie. W plikach „cookies” mieszczą się informacje konieczne do prawidłowego działania strony internetowej, przede wszystkim tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: Użytkownik ma prawo zadecydowania w ramach dostępu plików „cookies” do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Dokładne informacje o możliwości oraz sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych właściwą dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z pogwałceniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia właściwe środki techniczne przeciwdziałające pozyskiwaniu i zmienianiu treści przez osoby nieupoważnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.